• socialIcon
 • socialIcon

Obraz

Cíl: Cílem této metodiky je doporučení vhodných formátů archivních kopií dokumentů (Master Copy) a metadat pro výstupy z digitalizace z knihovnách UK. Respektování vybraných formátů a metadat usnadní harmonizaci produkovaných digitalizátů a dlouhodobou ochranu na celouniverzitní úrovni 1.

1. Metadata (MD)


Rozlišujeme tyto základní typy metadat:


 • Popisná (někdy též nazývána bibliografická)

  • U popisných metadat platí "čím více, tím lépe". Pro popis jakýchkoliv typů digitalizovaných dokumentů je žádoucí využívat standardní popisná MD. Na UK jsou nejčastěji využívány MARC21, Dublin Core a MODS. Jediným "povinným" prvkem je v popisných metadatech je identifikátor. Může jít např. o systémové číslo z CKIS (Centrální katalog Univerzity Karlovy).

 • Strukturální

  • Definují vnitřní organizaci či strukturu digitálního objektu. V případě zpřístupnění jsou nezbytná pro správné zobrazení a navigaci digitálního objektu. Své významné postavení mají i v oblasti dlouhodobé ochrany/archivace. Pro strukturální metadata je žádoucí využít dílčí část (<structMap>) metadatového standardu METS2.

 • Administrativní

  • Slouží především ke správě a řízení digitálních objektů. Poskytují časové informace o vzniku a úpravách digitálního objektu, specifikují okolnosti digitalizace. Často do této kategorie spadají ochranná a technická metadata.

 • Ochranná (nebo též archivační)

  • Podporují a dokumentují proces dlouhodobé ochrany. Někdy jsou považovány za podsložku technických a administrativních MD. Zahrnují například informace o dokumentech a způsobu jejich využití; změny, které byly na souborech provedeny, odkazuje na provenienci; udržuje seznam zodpovědných osob za dlouhodobou ochranu apod. Za minimum v tomto ohledu lze považovat informaci o provenienci (kdy, kdo a jakým nástrojem výsledné digitalizáty) vytvořil.

 • Technická

  • Technická metadata reprezentují technické charakteristiky počítačových souborů výstupů digitalizace (např. údaj o datovém formátu zdroje, velikosti souboru, kontrolním součtu aj.). Měla by respektovat XML schéma NISO Metadata for Images in XML (NISO MIX). Toto schéma nabízí formát pro výměnu a/nebo uchování dat specifikovaných v Data Dictionary - Technical Metadata for Digital Still Images (ANSI/NISO Z39.87-2006).

2. Dlouhodobá ochrana - formáty


Kritéria: rozšířenost, podpora, ochranné mechanismy (DRM apod.), zveřejnění, kvalita dokumentace, stabilita, snadná identifikace a validace, práva duševního vlastnictví, podpora metadat, komplexnost, interoperabilita, životaschopnost, vícenásobná použitelnost (re-usability)3.

Je žádoucí volit formáty bez komprese. Vodotisky pro archivní kopie řešit pomocí autentizačního bitového vzorku (tzv. skrytý vodotisk), nikoliv pomocí viditelného vodotisku.


1. Preferované formáty


Název


Přípona


MIME Type

PUID

Další informace


Tagged Image File Format (TIFF).tiff

.tifimage/tiff

image/tiff-fxISO 12234-2:2001, Photography – Electronic still picture imaging – Removable memory – Part 2: TIFF/EP Image data format (Tag Image File Format / Electronic Photography) [TIFF/EP]


TIFF [Tagged Image File Format], revision 6.0, final, June 3, 1992. Available from: <http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/>JPEG 2000 part 1

(JP2).jp2


image/jp2x-fmt/392


ISO/IEC 15444-1:2004, Information technology – JPEG 2000 image coding system: Core coding system (Also issued as ITU-T.800)


ISO/IEC 15444-4:2004, Information technology – JPEG 2000 image coding system: Conformance testing2. Akceptovatelné formáty


Název


Přípona

MIME Type

PUID

Další informace


JPEG 2000 part 2

(JPX).jpx

.jpfimage/jpxfmt/151Portable Network Graphics

(PNG)


.png


image/png


fmt/13

(verze 1.2)Graphics Interchange Format

(GIF).gif


image/giffmt/4

(verze 89a)3. Technická specifikace digitalizace


 • kontrolní součty - pro kontrolu neporušenosti vytvářených souborů je nutné generovat alespoň jeden ze tří nejčastěji využívaných kontrolních součtů - MD5, SHA nebo CRC)

 • názvová konvence souborů - pro potřeby případného univerzitního LTP systému je vhodné dodržovat jednotné názvosloví výsledných souborů digitalizačních výstupů. V názvech souborů se nedoporučuje používat diakritiku, mezery a symboly

  • Návrh názvu souboru: identifikátor_fakulta/soucast_zkraceny-nazev_dalsi-volitelne-popisky.formát. Identifikátor může být např. SYSNO z Alephu nebo jiný jednoznačný identifikátor, který je evidován (např.123456789_ETF_Evangelia_skrin12_police7.tif)

 • evidence průběhu digitalizace plánovaných a již digitalizovaných dokumentů, včetně přiděleného identifikátoru/názvu souboru, který identifikátor obsahuje (např. pomocí některého z tabulkových procesorů)

 • strukturování a seskupování logických celků - pomocí METS nebo např. při vkládání dat do DigiToolu formou CSV

 • namátková kontrola naskenovaných výstupů, aby bylo možné včas doladit případné nedostatky

 • DPI/PPI - minimální počet pixelů na palec pro archivní dokumenty (Master Copy) je 300 dpi. U původních předloh většího formátu a kde to umožňuje velikost zálohovacích zařízení, je možné pro obrazové dokumenty využít i vyšší DPI/PPI.

4. Zpřístupnění pro obraz


Podrobnější popis repozitářů UK pro všechny typu dokumentů lze najít na tomto webu, v sekci Repozitáře.


Název


URL

Typ dat

KontaktDigitální univerzitní repozitář DigiTool

http://digitool.is.cuni.cz


aliasy:

http://repozitar.cuni.cz

http://repositar.cuni.cz

http://repository.cuni.cz


Podrobněji na stránkách

Ústřední knihovny


digitool (at) cuni.cz


Kramerius FSVhttp://kramerius.fsv.cuni.cz

(plné texty pouze v budově knihovny FSV)Podrobněji na stránkách

knihovny FSVknihovna (at)

fsv.cuni.cz5. Návrh workflow (fáze 1-7)


Fáze


Popis1. výběr a příprava dokumentůVýběr dokumentů k digitalizaci, kontrola záznamu v CKIS, kontrola v Registru digitalizace  (příp. nahlášení záměru), apod.

Konzultace s Ústřední knihovnou, volba repozitáře pro zpřístupnění digitalizátů, zajištění vhodného úložiště (viz fáze 5).2. příprava digitalizaceUstanovení odpovědných osob, evidence průběhu digitalizace apod.3. pilotní provoz a testováníPilotní testování workflow, a to včetně pilotní předávky dat do repozitáře.

Zhodnocení kvality zpřístupnění.4. proces digitalizaceProces skenování (respektování vnitřní metodiky), ukládání do vhodných archivačních formátů, vytvoření archivní kopie (Master copy) a uživatelské kopie (User copy), průběžná namátková kontrola, apod.5. úprava digitalizačních výstupůPostprodukce - kontrola kvality, ořezy, sestavení finálních digitálních objektů apod., přiřazení MD (technických, popisných apod.).6. uložení, dlouhodobá ochranaZápis na vhodná úložiště, zabezpečení min. 2 kopií (online, offline).7. zpřístupněníZpřístupnění uživatelských kopií do vybraného repozitáře nebo digitální knihovny.6. Terminologie


Vysvětlení některých výše uvedených termínů a akronymu lze najít v abecedně řazeném seznamu.Poznámky

1

Předmětem tohoto doporučení nejsou uživatelské kopie (User Copy), které jsou generovány z archivních digitalizátů.

2

METS představuje standard pro kódování popisných, administrativních a strukturálních metadat k objektům, vyjádřený pomocí jazyka XML.

3

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/selecting-file-formats.pdf

https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/KB_file_format_evaluation_method_27022008.pdf
Poslední změna: 10. leden 2017 14:32 
Sdílet na:  
Důležité

Web je ve výstavbě.


Děkujeme za pochopení!


Kontakty

Ústřední knihovna UK

Hotel Krystal - José Martího 407/2 (2. patro)

162 00 Praha 6 - Veleslavín


e-mail:


Mapa