• socialIcon
 • socialIcon

Digitální repozitáře a knihovny UK

Repozitáře Ústřední knihovny


 • Digitální repozitář DigiTool
  Slouží jako hlavní úložný prostor digitálních a digitalizovaných dokumentů, které Univerzita Karlova (dále jen UK) vlastní. A to včetně těch, které byly vytvořené studenty, akademickými pracovníky, vědci a zaměstnanci s afiliací k UK. Cílem repozitáře je zejména dlouhodobé uložení a ochrana dokumentů podle národních i mezinárodních standardů a “best practices”. Repozitář svůj obsah zpřístupňuje v souladu s autorským právem, dalšími relevantními zákony a interní politikou UK. Vlastní vědecko-výzkumnou činností se snaží o zvýšení povědomí o dlouhodobé ochraně digitálních dokumentů zejména v akademickém prostředí.

Repozitář ÚVT


 • Repozitář závěrečných prací (do roku 2016)
  Poskytuje přehled o závěrečných pracích obhajovaných na UK, včetně plných textů těchto prací a jejich posudků. Slouží jako databáze závěrečných prací studentů UK ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, pro zveřejňování závěrečných prací studentů UK v souladu s čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a Rigorózního řádu UK a Opatřením rektora č. 6/2010 ve znění Opatření rektora č. 14/2014.

Repozitáře a digitální knihovny MFF


 • DML-CZ (Czech digital mathematics library)

  Zpřístupňuje matematické texty (časopisy, sborníky, monografie, práce význanmných matematiků), které vyšli na území českých zemí a částečně na Slovensku. Finální knihovna je postavena na systému DSpace a je průběžně doplňována o nově vyšlé materiály.

 • LINDAT/CLARIN

  Poskytuje otevřený digitální repozitář a archiv, který je dispozici všem akademikům, kteří chtějí, aby jejich práce v oblasti ligvistiky a souvisejích oborů, byla zachována, propagována a široce dostupná. Jako první repozitář v ČR získal mezinárodně uznávaný certifikát Data Seal of Approval.

Digitální knihovna FSV


 • Kramerius FSV

  Obsahuje naskenované nejžádanější ročníky periodik z našich fondů (např.: Československá Televize, Hlas lidu, Květy a Týdeník Květy, Lidové noviny, Mladá Fronta, Národní listy, Pestrý týden, Práce apod.), naskenované mikrofiše historických periodik (např.: Der Adel (1775), Dialogen ohne Enzweck (1778), Die Unsichbaren (1771) apod.) a naskenované knihy z fondů naší knihovny a jiných knihoven. Z důbvodu respektování autorského zákona je plný přístup k dispozici pouze na vyhrazených počítačích v knihovně FSV.

Digitální knihovna a sbírky PřF


 • Mapová sbírka PřF UK  Portál vznikl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze koncem roku 2015 v rámci projektu TEMAP. Je rozdělen do 12 sekcí. Tou nejvýznamnější je metadatový katalog k prohlížení nebo geografickému či metadatovému vyhledávání v 65 000 digitalizovaných mapách. Dalším výstupem jsou virtuální modely glóbů a geomorfologických či stavebních modelů a plastických map, kterými lze libovolně manipulovat, otáčet a přibližovat. V části georeferencování si mohou uživatelé starou naskenovanou mapu geograficky umístit a porovnávat ji tak se současným stavem v lokalitě. Další sekce portálu návštěvníky zavedou na specializované stránky významných kartografů, představí nové certifikované metodiky, specializovanou mapu, výstavy, e-learningový kurz či software pro kartometrické analýzy a určování neznámého kartografického zobrazení starých map.

  • Digitální mapová sbírka

   Jedná se o metadatový katalog pro záznamy Mapové sbírky, přičemž pro každý metadatový záznam je vytvořen náhled dat v podobě naskenovaných map, jichž se záznam týká a tato data se dají zobrazit pomocí OpenLayers nebo si uživatel může stáhnout náhled mapy. V katalogu lze záznamy filtrovat buď na základě libovolného fulltextového vyhledávání, popř. jej zpřesnit zadáním klíčových slov. Kromě heslového vyhledávání portál nabízí možnost geografického vyhledávání. Celkem je na portálu zpřístupněno 28 650 záznamů s 65 027 mapami.

  • Glóby Mapové sbírky Univerzity Karlovy

   Zpřístupněno je 82 glóbů, telurií a armilární sféra, mezi nimiž se nachází 14 vzácných exemplářů. Uživatelé zde naleznou popisné i obrazové informace a především originální trojrozměrné virtuální modely vybraných exemplářů ve vysoké kvalitě 33,5 Mpix, s nimiž mohou libovolně rotovat a přibližovat je.

  • Geomorfologické a stavební modely

   Mapová sbírka PřF UK obsahuje 10 modelů, 22 samostatných plastických map a 2 plastické atlasy (celkem o 25 plastických mapách). Dohromady tedy Mapová sbírka disponuje 10 modely a 47 plastickými mapami. V on-line galerii lze prohlížet celkem 32 exponátů, z toho prvních 12 objektů jako 2D fotografie i virtuální 3D modely a zbylých 20 pouze jako 2D fotografie.

  • Prof. Karel Kuchař

   Web zpřístupňuje plné texty většiny odborných prací tohoto významného českého kartografa geografa. Každý má možnost nejen seznámit se s jeho vědeckou činností, ale také prostřednictvím uveřejněných archiválií nahlédnout do osobního života této osobnosti.

  • Doc. DNDr. Jaromír Janka, CSc.

   Webové stránky představují docenta Janku jako významného pedagoga a geografa, jsou přístupné jeho mapy, atlasy a soukromé fotografie a archiválie.

  • Prof. Ludvík Mucha, CSc.

   Portál je věnovaný významnému českému kartografovi a pedagogovi. K dispozici jsou plné texty map, článků, kapitol z knih a také archiválie z profesorova osobního života.

  • Geografická bibliografie České republiky online

   Obsahuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických dokumentů, původně pro 20. století. V souvislosti s prací na projektu TEMAP byl časový záběr rozšířen k počátkům knihtisku (1450-). Typologie excerpovaných dokumentů je široká včetně šedé literatury. K záznamům jsou připojovány objekty (mapy, články, obálky periodik), dále jsou připojeny externí URL adresy plných textů. Zoomovatelné mapy se doplňují od roku 2012 z projektu TEMAP. Databáze obsahuje 215 904 bibliografických záznamů a 18 860 digitálních objektů.


Repozitáře PedF


 • Kramerius PedF


  Kramerius PedF obsahuje historická periodika týkající se školství a školské legislativy, především z 19. a začátku 20. století. Jedná se například o Besedu učitelskou, Národní školu, Českou školu nebo Zákony školské. Ročníky, na které se nevztahují autorská práva (70 let od vydání), jsou plně přístupné online. Ročníky, na které se autorská práva vztahují, jsou přístupné pouze ze speciálního terminálu ve studovně.


Poslední změna: 16. říjen 2020 16:03 
Sdílet na:  
Důležité

Web je ve výstavbě.


Děkujeme za pochopení!


Kontakty

Ústřední knihovna UK

Hotel Krystal - José Martího 407/2 (2. patro)

162 00 Praha 6 - Veleslavín


e-mail:


Mapa