Spolupráce

Digitalizační centrum Univerzity Karlovy, respektive Ústřední knihovna UK, jíž ji Digitalizační centrum součástí, participuje na mnoha národní aktivitách v oblasti digitalizace dokumentů. V rámci různých agend spolupracuje mimo jiné s Národní knihovnou ČR, Knihovnou Akademie věd ČR a dalšími institucemi.

Interní spolupráce

Digitalizační pracoviště fakult a součástí UK

Digitalizační centrum UK poskytuje metodickou podporu pro digitalizační pracoviště fakult a součástí UK. Zaměstnanci Digitalizačního centra UK poskytují mj. metodickou podporu Digitalizačnímu středisku Carolina, digitalizačnímu centru Evangelické teologické fakulty UK a digitalizačnímu centru Pedagogické fakulty UK v oblasti zpřístupňování digitalizovaných studijních materiálů pro studenty se speciálními potřebami v Digitálním repozitáři UK a provádějí obsahovou správu tohoto repozitáře.


Interní spolupráce také probíhá v oblasti správy digitálních dokumentů a jejich zpracování, viz také sekce Metodická podpora.


Externí spolupráce

Registr digitalizace

http://registrdigitalizace.cz/rdcz/home

Před započetím jakéhokoliv digitalizačního projektu zaměstnanci Digitalizačního centra UK zjišťuji, zda daný dokument již nebyl, nebo aktuálně není, digitalizován. Pro účely evidence digitalizačních aktivit v ČR služí právě Registr digitalizace. V případě, že dokument již byl digitalizován jinde a zároveň vyhovuje požadovaným standardům pro zpracování, pracovníci UK mohou iniciovat tzv. replikaci dokumentu.


Do Registru digitalizace zaměstnanci Digitalizačního centra rovněž zanášejí informace o plánované, probíhající a ukončené digitalizaci konkrétních předloh. Díky této iniciativě napříč ČR lze předcházet duplicitní digitalizaci dokumentů.


Replikace dokumentů

Digitalizační centrum UK mám v tuto chvíli uzavřenu tzv. "replikační smlouvu" s Národní knihovnou ČR. Díky této smlouvě je možné provádět tzv. replikaci (de facto vytvoření kopie digitalizátu) dokumentu.

Replikace se provádí v případě, že byl k digitalizaci vybrán dokument, jehož digitalizát již vytvořila jiná instituce v ČR (v tomto případě Národní knihovna ČR). Pokud standardy pro obrazová data i případný metadatový popis vzniklého digitalizátu odpovídají potřebám a jedná se o stejnou verzi (vydání,edici atp.) daného dokumentu a dokument určený k digitalizaci je nebo prokazatelně byl ve vlastnictví Univerzity Karlovy, je možné digitalizovaný dokument převzít přímo, bez nutnosti jeho nové digitalizace a zpřístupnit v Digitální knihovně Kramerius UK.


Tento postup zaručuje finanční a časové úspory bez vlivu na výslednou kvalitu elektronické verze dokumentu.
Poslední změna: 15. prosinec 2023 12:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

162 00 Praha 6


Zobrazit na mapě


E-mail:


Centrum

Vznik Digitalizačního centra UK byl podpořen z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu (reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301), digitalizace studijní literatury je podpořena z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).


O webu

Není-li uvedeno jinak, obsah na tomto webu je licencován pod Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

(CC BY-SA 4.0).